Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33766
Title: Mối quan hệ giữa chất lượng website, ấn tượng thương hiệu, chất lượng cảm nhận và lòng trung thành thương hiệu trong lĩnh vực ngân hàng
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Keywords: Mối quan hệ
Ấn tượng thương hiệu
Chất lượng cảm nhận
Lòng trung thành thương hiệu
Lĩnh vực ngân hàng
Website
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 20 .- Tr.32-37
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khám phá mối quan hệ giữa chất lượng website, chất lượng cảm nhận, ẩn tượng thương hiệu và lòng trung thành thương hiệu của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp 225 khách hàng cỏ giao dịch trực tuyến với hệ thống ngân hàng thông qua website. Ứng dụng phương pháp PLS-SEM, kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng website tác động tích cực đến ấn tượng thương hiệu và chất lượng cảm nhận. Đồng thời, ấn tượng thương hiệu tác động tích cực đến chất lượng cảm nhận của khách hàng. Ngoài ra, ấn tượng thương hiệu và chất lượng cảm nhận tác động tích cực đến lòng trung thành thương hiệu của khách hàng đổi với ngân hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33766
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.