Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33817
Title: Tổ chức công tác kế toán tại các Trường Đại học Công lập theo cơ chế tự chủ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Văn Tùng
Ngô, Ngọc Nguyên Thảo
Keywords: Tổ chức công tác kế toán
Đại học công lập
Tự chủ tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 06(201) .- Tr.16-20
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là xác định các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ tài chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Để thực hiện đề tài, tác giả đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng trên cơ sở sử dụng việc kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha, kiểm định nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các trường bao gồm: đặc điểm ngành giáo dục; chế độ kế toán; đội ngũ nhân viên kế toán; tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường và cơ sở vật chất tổ chức kế toán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33817
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.