Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33830
Title: Tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Dân vận
Công tác dân vận
Công an nhân dân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 08 .- Tr.75-80
Abstract: Công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân là công tác cơ bản, chiến lược, lâu dài của lực lượng Công an nhân dân nhằm vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở. Chính vì thế, việc tăng cường công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là ưu tiên hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33830
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.