Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33872
Title: Hình thành năng lực tái tạo cho học sinh trong dạy học môn hình học ở trường Trung học phổ thông
Authors: Nguyễn, Thanh Hưng
Trần, Cao Nguyên
Keywords: Năng lực
Năng lực tái tạo
Học sinh
Giảng dạy
Hình học
Trung học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 113(174) .- Tr.42-47
Abstract: Chương trình môn Toán 2018 xây dựng theo hướng phát triển 5 phẩm chất và 10 năng lực (NL) của học sinh (HS) nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng của HS. Chương trình được xây dựng trên phương châm: Tinh giản, thiết thực, hiện đại và khơi nguồn sáng tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33872
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.