Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33883
Nhan đề: Phân tích rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Đào, Thị Thanh Bình
Từ khoá: Basel II
Rủi ro hoạt động
Hệ số an toàn vốn
Tỷ lệ chi phí/ thu nhập
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.8-12
Tóm tắt: Rủi ro hoạt động là một trong ba rủi ro được Basel ll (Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyện tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng) yêu cầu quản lý và dự trữ vốn. Tuy nhiên, còn ít ngân hàng thương mại Việt Nam chú ý đến việc kết hợp giữa quản lý rủi ro hoạt động với quản lý rủi ro tín dụng. Từ đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xây dựng mô hình định lượng để xem xét các yếu tố của ngân hàng và các biến kinh tế vĩ mô có vai trò quan trọng như thế nào đối với rủi ro hoạt động của ngân hàng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33883
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.