Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33883
Title: Phân tích rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Đào, Thị Thanh Bình
Keywords: Basel II
Rủi ro hoạt động
Hệ số an toàn vốn
Tỷ lệ chi phí/ thu nhập
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.8-12
Abstract: Rủi ro hoạt động là một trong ba rủi ro được Basel ll (Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyện tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng) yêu cầu quản lý và dự trữ vốn. Tuy nhiên, còn ít ngân hàng thương mại Việt Nam chú ý đến việc kết hợp giữa quản lý rủi ro hoạt động với quản lý rủi ro tín dụng. Từ đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xây dựng mô hình định lượng để xem xét các yếu tố của ngân hàng và các biến kinh tế vĩ mô có vai trò quan trọng như thế nào đối với rủi ro hoạt động của ngân hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33883
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.