Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33890
Title: Chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Chức năng tư vấn
Kiểm toán nội bộ
Hoạt động tư vấn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 06(201) .- Tr.75-78
Abstract: Để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực có sẵn, bộ phận kiểm toán nội bộ có vai trò quan trọng trong việc thiết lập và gia tăng giá trị bổ sung cho tổ chức, bằng cách mở rộng số lượng cuộc kiểm toán thực hiện chức năng tư vấn chuyên sâu. Giá trị đầy đủ của bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ được tổ chức công nhận, khi bộ phận kiểm toán nội bộ phân bố nhiều nguồn lực hơn để thực hiện các chức năng tư vấn. Tuy nhiên, hiện nay chức năng tư vấn của hoạt động kiểm toán nội bộ tại phần lớn các tổ chức vẫn chưa được thực hiện riêng biệt mà được lồng ghép vào các cuộc kiểm toán thực hiện chức năng đảm bảo. Bài viết này tập trung phân tích về chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ, các loại hình tư vấn và quy trình thực hiện chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ tại tổ chức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33890
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.