Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33902
Title: Đánh giá diễn biến chất lượng nước xả ao nuôi cá Tra (Pangasianodon Hypophthalmus) bằng mô hình đất ngập nước kiến tạo chảy ngầm phương nằm ngang kết hợp trồng cỏ Vetier (Vetiveria Zizanioides L)
Authors: Trần, Thảo Vy
Huỳnh, Cảnh Thanh Lam
Nguyễn, Trường Thọ
Lê, Anh Tuấn
Trương, Hoàng Đan
Keywords: Đất ngập nước kiến tạo
Cỏ Vetiver
Xử lý nước xả
Ao nuôi cá Tra
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 32 .- Tr.78-84
Abstract: Nghiên cứu bố trí thí nghiệm mô hình đất ngập nước kiến tạo chảy ngầm phương ngang trồng cỏ Vetiver để xử lý nước xả ao nuôi cá Tra, kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng đầu ra sau mười hai tuần thí nghiệm đều đạt tiêu chuẩn Cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp, cho phép thải vào nguồn nước mặt hoặc tái sử dụng. Hiệu quả xử lý các chỉ tiêu BOD5 là 93,2%; COD là 92,3%; TN là 78,9%; TP là 86,8%; TSS là 93,4% và Coliforms là 98,3%. Bên cạnh đó, thời gian và vị trí cũng như diện tích trồng cỏ ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống, từ đó làm cơ sở khoa học để thiết kế một khu đất ngập nước có hiệu quả và khả thi về kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33902
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.