Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33905
Title: Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo ễnh ương (Kaloula pulchra)
Authors: Nguyễn, Công Tráng
Huỳnh, Thanh Duy
Keywords: Ễnh ương
Kaloula pulchra
Sản xuất giống
Ễnh ương giống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 32 .- Tr.85-92
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng sinh sản của ễnh ương (Kaloula pulchra) trong điều kiện nhân tạo. Kết quả ghi nhận được các chỉ tiêu sinh học sinh sản: thời gian hiệu ứng 5,2 ± 0,8 giờ ở nhiệt độ 28,6 ± 0,10C; TLSS 62,5 ±7,0%; SSSTT 143.285 ±5.860 trứng/kg; tỷ lệ thụ tinh 94,7±2,0%; TGN 20,5±0,9 giờ ở nhiệt độ 28,6±0,10C với tỷ lệ nở 98,1±0,8%; thời gian biến thái 15,0±0,1 ngày ở nhiệt độ 30,1±0,10C và tỷ lệ sống sau 40 ngày ương là 13,8±1,4%. Đây là nghiên cứu đầu tiên về sản xuất giống nhân tạo ễnh ương (Kaloula pulchra) tại Việt Nam, nó cung cấp những dữ liệu quan trọng cho những nghiên cứu tiếp theo về ễnh ương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33905
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.