Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33917
Title: Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam
Authors: Vũ, Hương Giang
Đào, Ngọc Tiến
Keywords: Doanh nghiệp xã hội
Du lịch cộng đồng
Phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.46-49
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp xã hội (DNXH) trong lĩnh vực du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại Việt Nam trong những năm gần đây. Dựa trên kết quả nghiên cứu khảo sát được thực hiện trên 59 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ, bài viết đã chỉ ra được thực trạng phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam, cũng như những khó khăn, mà các doanh nghiệp này phải cân nhắc khi ra quyết định đăng ký/chuyển đổi thành DNXH theo đúng Luật Doanh nghiệp năm 2014, nhất là khi chưa có một DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nào đãng ký kinh doanh theo quy định của Luật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33917
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.