Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33921
Title: Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII
Authors: Nguyễn, Phú Trọng
Keywords: Ngoại giao Việt Nam
Hội nghị Ngoại giao
Tổng Bí thư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 03 .- Tr.07-20
Abstract: Mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, ngoại giao Việt Nam đã đạt 6 thành tựu nổi bật về duy trì môi trường hòa bình và ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao vị thế, chủ động hội nhập quốc tế, củng cố khối đại đoàn kết và thực hiện đồng bộ công tác đối ngoại. Tuy nhiên tình hình sắp tới sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Ngành Ngoại giao Việt Nam cần thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ lớn: đổi mới tư duy đối ngoại, tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế, tham gia sâu hơn vào các cơ chế đa phương, thực hiện ngoại giao kinh tế, coi trọng nghiên cứu dự báo, tăng cường phối hợp giữa các ngành và chú trọng đào tạo nhân lực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33921
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.