Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33968
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến, nhận hàng trực tiếp tại các của hàng Thế giới Di động TP. Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Quang Hùng
Nguyễn, Lưu Thanh Tân
Phạm, Ngọc Trâm Anh
Keywords: Dịch vụ
Chất lượng dịch vụ
Quyết định mua
Mua hàng trực tuyến nhận hàng trực tiếp
Thế giới Di động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.66-69
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng nhằm xác định các nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng Thế giới Di động tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 nhân tố, gồm: Sự tin tưởng; Sự phản hồi; Sự đảm bảo; Sự cảm thông; và Sự hữu hình, ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng Thế giới Di động tại TP. Hồ Chí Minh thông qua nhân tố Trạng thái cảm xúc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33968
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.