Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33976
Title: Hiệu quả sản xuất, kinh doanh lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Lê, Tấn Bửu
Nguyễn, Trung Đông
Nguyễn, Thị Đài Loan
Keywords: Kinh doanh lúa gạo
Doanh nghiệp nông nghiệp
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.77-80
Abstract: Dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê, bài viết đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh lúa gạo của các doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2011 đến năm 2017. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp, cũng như các chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm mang lại hiệu quả thiết thực lớn cho ngành lúa gạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33976
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.