Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33990
Title: Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP. HCM
Authors: Hà, Xuân Thạch
Nguyễn, Thị Mai Sang
Keywords: Hệ thống kiểm soát nội bộ
Tính hữu hiệu
Hiệu quả hoạt động
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 07(202) .- Tr.7-11
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xây dựng và kiểm định một mô hình cấu trúc tuyến tính các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp phi tài chính ở TP.HCM. Kết quả kiểm định từ dữ liệu khảo sát 211 doanh nghiệp phi tài chính ở TP.HCM cho thấy, các nhân tố là năm thành phần kiểm soát nội bộ (KSNB) gồm: môi trường kiểm soát (MTKS), đánh giá rủi ro (ĐGRR), hoạt động kiểm soát (HĐKS), thông tin và truyền thông (TT_TT) và giám sát (GS) đều có tác động tích cực đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33990
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.