Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33996
Title: Các nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng ngân hàng
Authors: Trương, Nguyễn Tường Vy
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Tác động ngẫu nhiên
Rủi ro tín dụng
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 07(202) .- Tr.15-21
Abstract: Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khám phá nhân tố (Exploratory Factor Analysis - EFA) và hồi quy tuyến tính đa bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố có ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng là: môi trường kiểm soát, môi trường đánh giá, đánh giá rủi ro tín dụng, hoạt động kiểm soát tín dụng, thông tin và truyền thông, hoạt động giám sát tín dụng. Bài viết hàm ý một số chính sách nhằm nâng cao tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam phù hợp với các nguyên tắc của COSO 2016, trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33996
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.44 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.