Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33998
Title: Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Keywords: Kiểm tra tài liệu kế toán
Cơ quan hải quan
Sau thông quan
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 07(202) .- Tr.22-25
Abstract: Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp là công việc kiểm tra chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán, để đánh giá sự tuân thủ pháp luật hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và được thực hiện sau khi hàng hóa thông quan. Thực tế, cơ quan hải quan đang gặp khó khăn trong công tác kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp về tính hợp pháp, hợp lý đối với các khoản chi phí mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã khai báo với cơ quan hải quan. Bài viết đề cập đến kinh nghiệm về kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số nước và bài học kinh nghiệm cho cơ quan hải quan Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33998
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.