Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34008
Title: Hủy bỏ hợp đồng và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo CISG1980: Một số lưu ý với doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Yên
Nguyễn, Ngọc Biện Thùy Hương
Đoàn, Kim Vân Quỳnh
Keywords: CISG 1980
Pháp luật thương mại
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hủy bỏ hợp đồng
Bồi thường thiệt hại
Vi phạm cơ bản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 07(202) .- Tr.55-58,63
Abstract: Trong giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, khi một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ của hợp đồng, bên còn lại có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, được ký kết tại Viên (Áo) năm 1980, (gọi tắt là CISG) đã quy định cụ thể về vấn đề này. Pháp luật Việt Nam về vấn đề này, bên cạnh một số điểm tương đồng với CISG thì vẫn có một số điểm khác biệt. Bài viết này sẽ phân tích các quy định của CISG trong mối tương quan với pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra một số lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc đàm phán, giao kết và giải quyết tranh chấp CISG.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34008
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.