Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34035
Title: Văn hóa ứng xứ thể hiện qua hoạt động quản lý trong đời sống xã hội Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Ứng xử
Văn hóa ứng xử
Hoạt động quản lý
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Triết học;Số 06 .- Tr.34-41
Abstract: Trong bài viết, giá trị của văn hóa ứng xử được nhận diện ở phương diện tính chất và định hướng mục đích của hoạt động quản lý trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. Đó là việc hướng đến sự phát triển con người, đến sự cố kết cộng đồng để làm nên sức mạnh của dân tộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34035
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.