Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34055
Title: Một số nét về đánh giá công chức của Nhật Bản
Authors: Vĩnh Trọng
Keywords: Đánh giá công chức
Nhật Bản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.64-66
Abstract: Nhật Bản là một trong những quốc gia có bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm đối với nhân dân. Trong đó có sự góp phần từ việc coi trọng nâng cao chất lượng công tác đánh giá đội ngũ công chức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34055
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.