Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34056
Nhan đề: Thành tích đối ngoại – điểm sáng trong những thành tựu chung của đất nước
Tác giả: Hải Sơn
Từ khoá: Đối ngoại
Hội nghị Ngoại giao
Thành tựu
Bài học ngoại giao
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 03 .- Tr.21-38
Tóm tắt: Từ sau Hội nghị Ngoại giao 29, tình hình thế giới có nhiều thay đổi dữ dội. Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có những dự báo chính xác và nỗ lực để đạt được những thành tựu quan trọng. Công tác đối ngoại của Việt Nam cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng góp phần xây dựng và củng cố môi trường hòa bình, ổn định thuận lợi phát triển đất nước; đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu. Các thành công đó mang lại 5 bài học chủ đạo cho ngoại giao Việt Nam. Trong thời gian tới, để ứng phó với tình hình thế giới và trong nước sẽ còn tiếp tục biến động, ngoại giao Việt Nam cần triển khai công tác đối ngoại theo 8 hướng trọng tâm chính.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34056
ISSN: 1859-0608
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.