Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34056
Title: Thành tích đối ngoại – điểm sáng trong những thành tựu chung của đất nước
Authors: Hải Sơn
Keywords: Đối ngoại
Hội nghị Ngoại giao
Thành tựu
Bài học ngoại giao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 03 .- Tr.21-38
Abstract: Từ sau Hội nghị Ngoại giao 29, tình hình thế giới có nhiều thay đổi dữ dội. Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có những dự báo chính xác và nỗ lực để đạt được những thành tựu quan trọng. Công tác đối ngoại của Việt Nam cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng góp phần xây dựng và củng cố môi trường hòa bình, ổn định thuận lợi phát triển đất nước; đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu. Các thành công đó mang lại 5 bài học chủ đạo cho ngoại giao Việt Nam. Trong thời gian tới, để ứng phó với tình hình thế giới và trong nước sẽ còn tiếp tục biến động, ngoại giao Việt Nam cần triển khai công tác đối ngoại theo 8 hướng trọng tâm chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34056
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.