Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34060
Nhan đề: Về vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang định hình
Tác giả: Lê, Hải Bình
Từ khoá: ASEAN
Cấu trúc khu vực; Châu Á – Thái Bình Dương
Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 03 .- Tr.105-126
Tóm tắt: Sau hơn 50 năm tồn tại và phát triển, ASEAN đã chiếm vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương. ASEAN nằm ở trung tâm của cấu trúc khu vực và có vai trò dẫn dắt đối với nhiều cơ chế. Tuy nhiên, cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang biến đổi theo nhiều chiều. Điều này đặt ASEAN đứng trước những cơ hội và thách thức lớn trong việc duy trì vai trò trung tâm của mình. Các thuận lợi không phải là bất biến trong khi nhiều thách thức trầm kha. Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, ASEAN cần thực hiện bốn biện pháp lớn về nhận thức và hành động.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34060
ISSN: 1859-0608
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
9.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.