Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34065
Nhan đề: Tác động của phong cách lãnh đạo và văn hóa tổ chức đến hiệu quả tài chính của các DNNVV tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: Phan, Anh Tú
Phạm, Thái Bảo
Từ khoá: DNNVV
Hiệu quả tài chính
Phong cách lãnh đạo
Văn hóa tổ chức
Sóc Trăng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.93-97
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của phong cách lãnh đạo và văn hóa tổ chức đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Sóc Trăng. Bài viết sử dụng số liệu thu thập được từ một mẫu khảo sát gồm 200 đáp viên đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, phong cách lãnh đạo và văn hóa tổ chức có tác động thuận chiều đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34065
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.