Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34066
Title: Các nhân tố tác động tới sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Bích Duyên
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Ngân hàng điện tử
Việt Nam
Sự thỏa mãn khách hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.98-101
Abstract: Thông qua phương pháp phân tích định lượng, nghiên cứu cho thấy, sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử (NHĐT) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam chịu sự tác động chủ yếu từ cung cách phục vụ, tính đáp ứng tin cậy và phương tiện hữu hình. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy, mức độ hài lòng của nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT có sự khác biệt về giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn và thu nhập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34066
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.