Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34068
Title: Xây dựng và phát triển chuỗi giá trị dược liệu thuộc Chương trình " Mỗi xã một sản phẩm" ở tỉnh Quảng Ninh
Authors: Trần, Trung Vỹ
Đào, Thị Hương
Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Xây dựng và phát triển
Chuỗi giá trị dược liệu
Chương trình" Mỗi xã một sản phẩm"
Quảng Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.105-107
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng phát triển chuỗi giá trị dược liệu thuộc Chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm’’ (OCOP) ở tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, đồng thời, hạn chế những khó khăn, thách thức trong xây dựng và phát triển chuỗi giá trị dược liệu trên địa bàn Tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34068
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.