Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34069
Title: Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Nghiên cứu trường hợp Viettel
Authors: Nguyễn, Thị Thương
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Viettel
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.108-111
Abstract: Bài viết sử dụng mô hình hồi quy Poisson để phân tích sự tác động của các nhân tố tới hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (DIA) của Viettei. Kết quả cho thấy, sự gia tăng dòng vốn DIA của Viettel chịu tác động tích cực bởi 02 nhóm nhân tố: Nhóm nhân tố từ phía Việt Nam (số lượng hiệp định thương mại) và Nhóm nhân tố từ phía Viettel (quy mô vốn DIA; lợi nhuận của Viertel). Duy nhất chỉ có nhân tố Lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viertel Global) không ổn định gây cản trở tới hoạt động này. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động DIA của Viettel.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34069
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.