Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34074
Title: Đẩy mạnh liên kết giữ các tác nhân trong chuỗi giá trị cá tầm ở Lâm Đồng
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh
Trương, Công Hào
Keywords: Chuỗi giá trị
Cá Tầm
Lâm Đồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.120-124
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng các tác nhân trong chuỗi giá trị cá tầm và hiệu quả kinh tế của từng tác nhân khi tham gia chuỗi, qua đó, đề xuất một số giải pháp để phát triển chuỗi giá trị cá tầm Lâm Đồng. Trong đó, nhấn mạnh việc đẩy mạnh liên kết và công bằng lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34074
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.