Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34074
Nhan đề: Đẩy mạnh liên kết giữ các tác nhân trong chuỗi giá trị cá tầm ở Lâm Đồng
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Anh
Trương, Công Hào
Từ khoá: Chuỗi giá trị
Cá Tầm
Lâm Đồng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.120-124
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng các tác nhân trong chuỗi giá trị cá tầm và hiệu quả kinh tế của từng tác nhân khi tham gia chuỗi, qua đó, đề xuất một số giải pháp để phát triển chuỗi giá trị cá tầm Lâm Đồng. Trong đó, nhấn mạnh việc đẩy mạnh liên kết và công bằng lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34074
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.