Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34076
Title: Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp và định hướng phát triển ngành chế biến nông sản thực phẩm ở Việt Nam
Authors: Trần, Như Khuyên
Đặng, Thanh Sơn
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Nông nghiệp 4.0
Chế biến nông sản thực phẩm
Định hướng và giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 05 .- Tr.3-12
Abstract: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc nghiên cứu phát triển ngành chế biến nông sản thực phẩm theo hướng công nghiệp là cần thiết để tạo ra bước phát triển nhảy vọt về khoa học công nghệ và tăng trưởng kinh tế, góp phần đưa nền nông nghiệp nước ta hội nhập với các nền nông nghiệp tiên tiến trên thế giới. Bài viết trình bày bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ hội và thách thức, định hướng và giải pháp phát triển ngành chế biến nông sản thực phẩm ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34076
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.