Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34079
Title: Xây dựng các giả thuyết về ảnh hưởng của vốn xã hội và môi trường trong phát triển ý tưởng sáng tạo thành đổi mới của tổ chức
Authors: Nguyễn, Mộng Thu
Keywords: Vốn xã hội
Môi trường
Ý tưởng sáng tạo
Đổi mới của tổ chức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.129-132
Abstract: Sự sáng tạo và đổi mới có thể được thực hiện ở nhiều cấp bậc khác nhau: cá nhân, nhóm, tổ chức và giữa các cấp. Mỗi cấp bậc sáng tạo đều có những yếu tố tác động, giá trị và lợi ích riêng biệt. Các nghiên cứu có khuynh hướng dùng thuật ngữ sáng tạo (creativity), sáng kiến (creative idea) cho các nghiên cứu cấp độ cá nhân và nhóm. Thuật ngữ đổi mới thường được sử dụng các nghiên cứu cấp độ tổ chức và công ty. Bài viết này đặt trọng tâm vào nghiên cứu vốn xã hội và môi trường thúc đẩy sự chuyển hóa từ sự sáng tạo trong nhóm thành sự đổi mới của tổ chức. Trên cơ sở những nghiên cứu trước, tác giả xây dựng các giả thuyết ảnh hưởng của vốn xã hội và môi trường trong phát triển ý tưởng sáng tạo thành đổi mới của tổ chức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34079
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.