Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34081
Title: Xây dựng tiêu chí phát triển bền vững công nghiệp của tỉnh Savannakhet, Lào
Authors: Hathaboun, Xaysongkham
Keywords: Phát triển bền vững
Bộ chỉ tiêu đánh giá
Savannakhet
Lào
Ngành công nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.133-136
Abstract: Kết quả của sản xuất công nghiệp luôn mang tính hai mặt: một mặt, đó là các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng; mặt khác, nó tạo rạ phát thải rất lớn, có tác động bất lợi đối với phát triển bền vững (PTBV). Savannakhet là một tỉnh có tiềm năng lớn về công nghiệp của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào. Trong bối cảnh nhu cầu phát triển công nghiệp bền vững đang ngày càng cấp thiết, trên cơ sở khảo cứu các kết quả nghiên cứu trước, tác giả đề xuất các tiêu chí PTBV công nghiệp của Savannakhet.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34081
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.