Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34087
Title: Thoái vốn nhà nước dưới góc nhìn của SCIC: Những rào cản, vướng mắc và giải pháp thúc đẩy
Authors: Lê, Song Lai
Keywords: Thoái vốn nhà nước
Rào cản
Vướng mắc
Giải pháp thúc đẩy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.12-16
Abstract: Thơái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp (DN) nói chung có nội hàm khá rộng, có thể bao gồm: cổ phần hóa DN nhà nước (DNNN) và chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng - IPO (áp dụng với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu); Chào bán phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả giới hạn các vấn đề liên quan đến quá trình thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần được chuyển đổi từ các DNNN sau quá trình cổ phần hóa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34087
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.