Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34101
Title: Định hướng phát triển kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam trong Cách mạng Công nghiệp 4.0
Authors: Dương, Thị Thanh Hiền
Keywords: Kế toán quản trị
Doanh nghiệp
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.41-43
Abstract: Kế toán quản trị (KTQT) đã và đang đóng vaí trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Tất cả các thông tin mà KTQT cung cấp sẽ là yếu tố then chốt giúp nhà quản lý hoạch định công việc giám sát và điều hành DN một cách hiệu quả nhất. Xu thế mới đã hình thành và sự thay đổi là cần thiết đã đặt ra những cơ hội và thách thức to lớn cho KTQT. Trong bối cảnh đó, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) sẽ mang đến sự thay đổi cơ bản trên hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề, trong đó có kế toán, đặc biệt là KTQT. Do đó, các DN Việt Nam cần có những định hướng phát triển và áp dụng KTQT như thế nào trong CMCN 4.0 này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34101
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.