Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34104
Nhan đề: Tăng trưởng kinh tế với phát triển con người - Nhận thức lý luận và thực tiễn hơn 30 năm đổi mới ở Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị Tuyết Lan
Từ khoá: Tăng trưởng kinh tế
Phát triển con người
Nhận thức lý luận và thực tiễn
Sự đổi mới
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.50-52
Tóm tắt: Tăng trưởng kinh tế và phát triển con người tuy là hai vấn đề, song thực chất là một thể thống nhất, nên cần triển khai thực hiện đồng thời với trách nhiệm chung của toàn xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Bài viết làm rõ lý luận và thực tiễn mối quan hệ này ở Việt Nam qua hơn 30 năm Đổi mới, từ đó đưa ra giải pháp để thúc dẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển con người.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34104
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.