Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34104
Title: Tăng trưởng kinh tế với phát triển con người - Nhận thức lý luận và thực tiễn hơn 30 năm đổi mới ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Tuyết Lan
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Phát triển con người
Nhận thức lý luận và thực tiễn
Sự đổi mới
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.50-52
Abstract: Tăng trưởng kinh tế và phát triển con người tuy là hai vấn đề, song thực chất là một thể thống nhất, nên cần triển khai thực hiện đồng thời với trách nhiệm chung của toàn xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Bài viết làm rõ lý luận và thực tiễn mối quan hệ này ở Việt Nam qua hơn 30 năm Đổi mới, từ đó đưa ra giải pháp để thúc dẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển con người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34104
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.