Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34105
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán môi trường
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Giao
Keywords: Nâng cao chất lượng
Kiểm toán môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.53-55
Abstract: Với tốc độ phát triển kinh tế cao như hiện nay, việc lạm dụng quá sức nguồn tài nguyên thiên nhiên, cũng như vấn đề ô nhiễm môi trường đang là một thách thức lớn đặt ra cho các cơ quan quản lý nhà nước. Rõ ràng, vấn đề môi trường cần thiết phải được tăng cường kiểm soát, kiểm tra nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa các rủi ro. Để làm được điều đó, Nhà nước phải xây dựng và áp dụng một công cụ hết sức cần thiết là kiểm toán môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34105
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.