Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34109
Title: Phát triển bền vững ngành than Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
Authors: Lê, Thị Thanh
Phương, Hữu Từng
Keywords: Phát triển bền vững
Ngành than
Bối cảnh hội nhập
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.67-69
Abstract: Ngành than Việt Nam đã đạt được một số thành tựu trong sản xuất, xuất khẩu than, góp phần tạo ra nguồn thu ngoại tệ phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, cũng như cung ứng nguồn nguyên, nhiên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, quá trình phát triển của ngành cũng đã bộc lộ một số yếu kém, tồn tại do công nghệ sản xuất, chưa chú trọng đến việc bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Để có thể phát triển bền vững ngành than, trong thời gian tới, cần thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34109
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.