Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34115
Nhan đề: Diễn ngôn- Từ cấu trúc luận F.De Saussure đến thuyết ngôn quyển của M. Bakhtin
Tác giả: Lê, Thời Tân
Từ khoá: Diễn ngôn
Thuyết ngôn quyển
Cấu trúc luận
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 10 .- Tr.61-67
Tóm tắt: Bài viết: Hai thuật ngữ kết cấu và cấu trúc trong nghiên cứu Diễn Ngôn hiện nay; Ngôn quyển đối thoại luận của M. Bakhtin.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34115
ISSN: 0866-7519
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.