Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34148
Nhan đề: Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân sau 10 Việt Nam gia nhập WTO
Tác giả: Vũ, Hùng Cường
Từ khoá: Kinh tế tư nhân
Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân
Doanh nghiệp ngoài nhà nước
Doanh nghiệp FDI
Động lưc tăng trưởng
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 10 .- Tr.3-11
Tóm tắt: Một trong những kết quả tích cực và quan trọng của sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 chính là sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân. Khu vực kinh tế tư nhân đã trở thành lực lượng quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, là một động lực quan trọng của nên kinh tế Việt Nam. Bài viết tập trung đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO, những vấn đề đặt ra dưới góc độ là một động lực quan trọng và cơ bản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34148
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.86 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.