Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34148
Title: Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân sau 10 Việt Nam gia nhập WTO
Authors: Vũ, Hùng Cường
Keywords: Kinh tế tư nhân
Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân
Doanh nghiệp ngoài nhà nước
Doanh nghiệp FDI
Động lưc tăng trưởng
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 10 .- Tr.3-11
Abstract: Một trong những kết quả tích cực và quan trọng của sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 chính là sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân. Khu vực kinh tế tư nhân đã trở thành lực lượng quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, là một động lực quan trọng của nên kinh tế Việt Nam. Bài viết tập trung đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO, những vấn đề đặt ra dưới góc độ là một động lực quan trọng và cơ bản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34148
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.