Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34156
Title: Ảnh hưởng của năng lực tâm lý đến cam kết làm việc và kết quả công việc của nhân viên: Trường hợp doanh nghiệp điện – điện tử trong các Khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Quốc Tấn
Bùi, Thị Thanh
Keywords: Khu công nghiệp
Năng lực tâm lý
Kết quả công việc
Cam kết làm việc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 06 .- Tr.71-92
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục tiêu kiểm định mối quan hệ giữa năng lực tâm lý với cam kết làm việc và kết quả công việc của nhân viên. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 501 nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp điện – điện tử trong khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) cho thấy năng lực tâm lý có tác động dương mạnh đến cam kết làm việc và kết quả công việc; cam kết làm việc có tác động dương thấp hơn đến kết quả công việc. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý được đề xuất nhằm giúp nhà quản trị của các doanh nghiệp điện – điện tử cải thiện chính sách nhân sự nhằm nâng cao năng lực tâm lý, từ đó góp phần làm tăng cam kết làm việc và kết quả công việc của nhân viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34156
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.