Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34157
Nhan đề: Một số đặc điểm của trí thức Việt Nam trong khánh chiến chống thực dân Pháp
Tác giả: Nguyễn, Thanh Hóa
Từ khoá: Trí thức
Tầng lớp trí thức
Trí thức tham gia kháng chiến
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 10 .- Tr.37-43
Tóm tắt: Trí thức Việt Nam trong bất kỳ giai đoạn nào cũng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự hưng vong của đất nước. Lịch sử chống giặc ngoại xâm của Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954) in đậm sự đóng góp to lớn của tầng lóp trí thức trong cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của toàn dân. Bài viết tập trung phân tích một số đặc điểm của trí thức Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp, qua đó rút ra những nhận định bước đầu vế tầng lớp này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34157
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.