Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34158
Title: Thành tựu và đặc điểm sáng tác của một số nhóm tiểu thuyết gia nổi bật tại Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Nguyễn, Thị Tâm
Keywords: Văn hóa đương đại
Tiểu thuyết
Nhà văn
Tiểu thuyết gia
Thế kỷ XXI
Văn học Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 10 .- Tr.44-50
Abstract: Trung Quốc là một đất nước rộng lớn nên giữa các khu vực ít nhiều có sự khác biệt về văn hóa, điều đó làm nên diện mạo sáng tác của từng nhóm nhà văn thuộc các vùng miền khác nhau. Bài viết khảo sát về thành tựu và đặc điểm sáng tác của 5 nhóm tiểu thuyết gia của các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam và Thượng Hải Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI. Tiểu thuyết của từng nhóm nhà văn này mang đặc điểm và phong cách sáng tác riêng cho nên có những cách gọi như sáng tác của nhà văn Hải phái (Thượng Hải phái), Kinh phái (Bắc Kinh phái), Kinh Tân phái (Bắc Kinh - Thiên Tân phái), v.v...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34158
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.