Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34159
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đa dạng hóa thu nhập của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam
Authors: Phạm, Tuấn Anh
Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Đa dạng hóa thu nhập
Hộ gia đình
Nông thôn
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 121 .- Tr.02-13
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy, với bộ dữ liệu Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam 2012 – 2016 do Tổng cục Thống kê điều tra và công bố. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm các yếu tố ảnh hưởng dến mức độ đa dạng hóa thu nhập của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam bao gồm: (i) nhóm nhân tố về đặc điểm nhân khẩu của chủ hộ như tuổi, trình độ học vấn và dân tộc; (ii) Các nhân tố về đặc điểm của hộ gia đình như: quy mô gia đình; tỷ lệ lao động; nguồn vốn nhân lực; tài sản; thu nhập bình quân; chi tiêu cho nhu cầu ăn uống thường xuyên và y tế; (iii) các đặc điểm của địa phương nơi cư trú của hộ gia đình như: xã thuộc chương trình 135, xã có chợ, xã có cơ sở sản xuất, xã có làng nghề và khoảng cách từ xã đến trung tâm khuyến nông gần nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34159
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.