Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34162
Nhan đề: Công bố thông tin về quản lý rủi ro của các công ty thuộc ngành tài chính niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Hữu Cường
Võ, Hoàng Tùng
Từ khoá: Công bố thông tin
Quản lý rủi ro
Công bố thông tin quản lý rủi ro
Nhân tố ảnh hưởng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 121 .- Tr.24-32
Tóm tắt: Theo hiểu biết của chúng tôi, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá mức độ công bố thông tin (CBTT) về quản lý rủi ro (QLRR) của các công ty niêm yết (CTNY) thuộc ngành tài chính ở Việt Nam. Nghiên cứu này đánh giá mức độ CBTT bắt buộc và tùy ý về QLRR trong các báo cáo tài chính (BCTC) của các CTNY thuộc ngành tài chính ở Việt Nam. Vận dụng phương pháp phân tích nội dung, nghiên cứu này đã ghi nhận được mức độ CBTT về QLRR bởi các đơn vị này còn tương đối thấp. Kết quả phân tích hồi quy cũng chứng tỏ rằng mức độ CBTT về QLRR bị ảnh hưởng bởi quy mô DN, khả năng thanh toán, tỷ suất nợ và tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị không tham gia điều hành.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34162
ISSN: 1859-3666
Bộ sưu tập: Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.31 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.