Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34164
Title: Quan hệ giữa quản trị chất lượng nhà cung cấp và kết quả hoạt động tại một số doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện – điện tử Việt Nam
Authors: Triệu, Đình Phương
Phan, Chí Anh
Keywords: Quản trị chất lượng
Chất lượng nhà cung cấp
Kết quả hoạt động
Doanh nghiệp sản xuất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 121 .- Tr.33-43
Abstract: Sử dụng dữ liệu thu thập từ 100 doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện – điện tử Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2017 – 2018, bài viết trình bày kết quả kiểm tra mối quan hệ giữa hoạt động quản trị chất lượng nhà cung cấp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả phân tích tương quan & hồi quy cho thấy các hoạt động đánh giá nhà cung cấp, chia sẻ thông tin với / bởi nhà cung cấp, sự tham gia của nhà cung cấp trong thiết kế sản phẩm, cải tiến chất lượng, hợp tác chiến lược với nhà cung cấp, liên kết công nghệ với nhà cung cấp có quan hệ tích cực với kết quả hoạt động về chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng, sự linh hoạt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34164
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.