Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34209
Title: Dạng giải tích gần đúng sóng dài của tần số Plasmon trong cấu trúc BLG – GaAs
Authors: Nguyễn, Văn Mện
Đổng, Thị Kim Phượng
Keywords: Giải tích
Bilayer graphene
Phổ Plasmon
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.67-71
Abstract: Các kết quả giải tích cho phổ plasmon của vật liệu còn rất hạn chế do tính phức tạp của hàm phân cực. Bài báo này trình bày biểu thức giải tích của tần số plasmon trong gần đúng sóng dài của một cấu trúc lớp đôi được tạo thành từ một lớp bilayer graphene và giếng thế lượng tử GaAs. Các tính toán có kể đến bề dày lớp khí điện tử và sự không đồng nhất của hằng số điện môi nền dựa trên các hàm phân cực trong gần đúng pha ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy, tần số nhánh quang học có dạng giống với biểu thức đã được đề cập trong các công trình trước đây, trong khi tần số nhánh âm học chịu ảnh hưởng của cả khoảng cách giữa hai lớp và bề dày lớp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34209
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.