Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34209
Nhan đề: Dạng giải tích gần đúng sóng dài của tần số Plasmon trong cấu trúc BLG – GaAs
Tác giả: Nguyễn, Văn Mện
Đổng, Thị Kim Phượng
Từ khoá: Giải tích
Bilayer graphene
Phổ Plasmon
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.67-71
Tóm tắt: Các kết quả giải tích cho phổ plasmon của vật liệu còn rất hạn chế do tính phức tạp của hàm phân cực. Bài báo này trình bày biểu thức giải tích của tần số plasmon trong gần đúng sóng dài của một cấu trúc lớp đôi được tạo thành từ một lớp bilayer graphene và giếng thế lượng tử GaAs. Các tính toán có kể đến bề dày lớp khí điện tử và sự không đồng nhất của hằng số điện môi nền dựa trên các hàm phân cực trong gần đúng pha ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy, tần số nhánh quang học có dạng giống với biểu thức đã được đề cập trong các công trình trước đây, trong khi tần số nhánh âm học chịu ảnh hưởng của cả khoảng cách giữa hai lớp và bề dày lớp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34209
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.