Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34214
Nhan đề: Nghiên cứu cấu trúc hình học của cluster Si12 pha tạp nguyên tử As
Tác giả: Ngô, Thị Hồng Tâm
Phạm, Minh Nguyệt
Đinh, Nguyễn Trọng Nghĩa
Từ khoá: Cluster Si
Phương pháp DFT
Cấu trúc hình học
Cluster Silic pha tạp Asen
Năng lượng liên kết
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.72-76
Tóm tắt: Bài báo này thực hiện tối ưu hóa cấu trúc cluster Si12 có pha tạp nguyên tử As, với số lượng nguyên tử pha tạp là 1,2 và 3 để xác định các isomer có năng lượng thấp nhất. Phương pháp tính toán thực hiện là phương pháp phiếm hàm mật độ (Density Functional Theory – DFT) với phiếm hàm được chọn là B3LYP, rất phù hơph với cluster Si. Từ đó, độ bền tương đối của các isomer này và cluster Si thuần túy được đánh giá thông qua năng lượng liên kết. Kết quả tính toán cho thấy Cluster Si12 khi pha tạp 2 nguyên tử As là bền nhất so với cluster Si12 thuần túy và pha tạp các số lượng nguyên tử As khác.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34214
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.11 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.