Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34218
Title: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của các chủng Bacillus sp. BH1, Bacillus sp. BH2 và pseudomonas sp. BH3 có tiềm năng xử lý nước thải làng nghề nấu rượu
Authors: Đào, Thị Hồng Vân
Đỗ, Phương Khanh
Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Bacillus
Pseudomonas
Xử lý nước thải
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 05 .- Tr.62-69
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, với các nguồn carbon khác nhau, glucose là thích hợp cho sự phát triển của chủng BH3, trong khi đó với hai chủng vi khuẩn BH1 và BH2 thì nguồn cacbon thích hợp là đường vàng; với các nguồn nitơ hữu cơ là bột đậu tương, bột nấm men thích hợp cho cả ba chủng. Nghiên cứu các điều kiện lên men của ba chủng cho thấy pH ban đầu thích hợp là pH 7,0; tỉ lệ tiếp giống là 1%, tốc độ lắc trong khi lên men là 140 vòng/phút; nhiệt độ lên men ờ 37°C và thời gian lên men 24-30 giờ. Bước đầu sử dụng các chủng đã có hiệu quả trong việc loại bỏ các hợp chất hữu cơ (COD, BOD5) và nitơ, đạt giới hạn quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34218
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.